Çevre İzin Lisans Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Yayınlanmıştır !

22 Şubat 2022by serkan0

Bilindiği üzere toplama ayırma tesisleri, ön işlem yapan tesisler, hurda metal işleme tesisleri, yeniden
kullanıma hazırlama faaliyeti gerçekleştiren tesisler, tehlikeli ve tehlikesiz atık geri kazanım tesislerinin
sağlaması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım
Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” 09.10.2021 tarih ve 31623 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik 16.10.2021 tarih ve 31630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bahsi geçen Yönetmeliklerin uygulamasında birliktelik sağlanması adına gerek İl Müdürlüklerimizin
gerekse atık işleme tesislerinin tereddüt ettikleri hususlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

1. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili olarak;
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarının verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar 10.08.2005 tarihli ve
25902 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
ile belirlenmiş olup, bahse konu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde adresi ve işleticisi aynı olan ve
birden fazla faaliyet konusu bulunan işyerlerine, ana faaliyet dalı esas alınarak tek ruhsat
düzenlenir, talî faaliyet konuları ruhsatta ayrıca belirtilir hükmünden bahisle işletmelerin işyeri
açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde ana ve talî faaliyet konuları
belirtilerek düzenlenmesi ve çevre lisansı ile ilgili faaliyet konusunun da bu doğrultuda ruhsatta
belirtilmesi gerekmektedir.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatı geçici faaliyet belgesinden sonra lisans sürecinde talep edilmektedir.
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamı
dışındaki lisans konuları için ilgili mevzuat hükümleri yürürlüğe girdiği zaman uygulanacaktır.

2. Kırma faaliyetinin ön işlem veya geri kazanım prosesi olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; geri
kazanım tesisi “piyasada ya da bir tesiste kullanılan maddelerin yerine ikame edilmek üzere
atıkların faydalı bir amaç için kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla faaliyet gösteren tesisleri”,
ön işlem tesisi ise “ayırma işlemi dâhil olmak üzere atıkların hacmini veya tehlikelilik özelliklerini
azaltmak, yönetimini kolaylaştırmak veya geri kazanımını artırmak amacıyla atığa uygulanan
fiziksel, ısıl, kimyasal veya biyolojik işlemlerden bir veya birkaçını gerçekleştiren tesisleri” ifade
etmektedir. Ayrıca, Yönetmeliğin 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde “Ön işlem
faaliyeti gerçekleştiren atık işleme tesislerinde işlenen atıkların çevre lisanslı tesislerde geri
kazanımı veya bertarafı sağlanır” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede faaliyet konusu ve prosesi, atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması
amacıyla atık yönetiminin kolaylaştırılmasına yönelik işlemler ile sınırlı olan tesisler ön işlem
tesisi olarak değerlendirilmekte olup bu tesislerde, atıkların biriktirileceği depolama alanlarından
tasarruf edilmesi veya atıkların nakliyesinin kolaylaştırılması amacıyla atıklara hacim küçültmeye
yönelik kırma, presleme, balyalama gibi ön işlemler de uygulanabilmektedir. Ön işlem faaliyeti
nihai bir geri kazanım veya bertaraf faaliyeti olmadığından bu tesislerden çıkan malzemelerin yine
atık olarak yönetilmesi gerekmekte ve çevre lisanslı tesislerde nihai geri kazanımının veya
bertarafının sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda tesislerin kabul ettiği plastik vb. atıklara geri
kazanım tesislerine gönderilmek üzere kırma, presleme ve balyalama vb. ön işlem uygulanması
halinde tesis atık ön işlem tesisi olarak değerlendirilebilecektir.

Geri kazanım tesisleri ise, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin “EK-2/B Geri Kazanım İşlemleri”
listesinde yer alan işlemleri gerçekleştirmek suretiyle tesise kabul edilen atıkları ürünlere veya ürün
üretiminde doğrudan kullanmak üzere hammadde niteliğindeki malzemelere dönüştürmek
amacıyla faaliyet gösteren tesisler olarak değerlendirilmekte olup bu tesislerin geri kazanım prosesi
ve teknik yeterliliği Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında tanımlanan geri kazanılmış malzeme/ürün
kriterlerini sağlamaya uygun olmalıdır.

Ön işlem ve geri kazanım faaliyetinin birlikte gerçekleştirildiği durumlar için ise Yönetmeliğin 9
uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (l) bendinde “Geri kazanım tesislerinde, geri kazanım prosesi
uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ön işlem faaliyetlerinden sonra elde edilen atıkların aynı
tesiste geri kazanılması şartıyla uygulanan ön işlem, geri kazanım faaliyeti kapsamında
değerlendirilir” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda çevre lisansı başvurusunda; tesisin prosesi, proses sonucu elde edilen malzemeye
yönelik bilgiler ile bu malzemelerin ne şekilde sınıflandırılacağı/yönetileceği (ürün/hammadde
veya atık olma durumu) ve satışının yapılacağı yerler göz önünde bulundurularak yukarıda verilen
açıklamalar çerçevesinde tesis özelinde değerlendirme yapılarak çevre lisansına esas faaliyet
konusunun belirlenmesi gerekmektedir.

3. Yeniden kullanıma hazırlama lisans konusu ile ilgili olarak;
Bilindiği üzere, “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ve “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin
Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Yeniden kullanıma hazırlama: Atık olan ürün veya ürün
bileşenlerinin başka ön işleme tabi olmasına gerek kalmadan temizleme, onarım ya da kontrol
işlemleri ile tasarlandığı şekle getirilmesi” olarak tanımlanmış ve yeniden kullanıma hazırlama
faaliyeti gerçekleştiren tesisler Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına
İlişkin Yönetmelik kapsamına dahil edilerek kriterleri belirlenmiştir. Bu bağlamda atık haline gelen
ahşap paletlere temizleme, onarım yada kontrol işlemleri (yeniden kullanıma hazırlama işlemleri)
uygulanarak bu işlemler ile atık ahşap paletlerden yeniden kullanılmak üzere ahşap palet
ürünlerinin üretilmesine yönelik olan faaliyetlerin “yeniden kullanıma hazırlama” olarak
değerlendirilmesi ve işletmenin bu kapsamda çevre lisansı alması uygun görülmektedir.

Atık elektrikli ve elektronik eşyalardan ayrıştırma sonucu oluşan yeniden kullanılabilir parçaların
ürün olarak değerlendirilebilmesi için, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında yeniden
kullanıma hazırlama konulu Çevre Lisansı alınması gerekmektedir.
Yeniden kullanıma hazırlama faaliyeti Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1.8.4.3
kapsamında yer almakta olup ilgili geri kazanım konulu çevre lisansıyla birlikte seçilerek
başvurunun yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan; yeniden kullanıma hazırlama kapsamında alınabilecek atıklar sınırlı olup,
Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanan rehber dökümanın incelenmesi gerekmektedir.

4. Kantar fiziksel şartı ile ilgili olarak;
27.01.2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Ön İşlem ve
Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Mezkur Yönetmeliğin “Ön İşlem ve Geri Kazanım
Tesislerinin Sağlaması Gereken Genel Şartlar” başlıklı 9. Maddesinin (ı) ve (i) bendleri ile
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Tesislerde, kapasiteye uygun kantar ile tesise kabul edilen ve tesisten gönderilen atıkların takibi
için tesis giriş ve çıkış noktalarına uzaktan erişim imkânı da sağlayan kamera kayıt sistemi teşkil
edilir ve elde edilen kayıtlar en az otuz gün süreyle saklanır.

i) Tesislerin sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol
altına alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen etrafının yapı malzemesi ile
kalıcı olarak çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel
bulunması durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde
veya bünyesinde tesislere hizmet vermek amacıyla kantar olması durumunda ise (ı) bendinde
belirtilen kantar bulundurma şartı aranmaz.”

“(4) Aynı adreste, aynı işletmeye ait birden fazla atık işleme tesisine sahip entegre tesislerde birinci
fıkrada tesislerden istenen; kantar, radyasyon ölçüm cihazı, geçici depolama alanı, otopark, idari ve
teknik büro bölümleri ortak kullanılabilir.”

Yukarıda yer alan Yönetmelik Değişikliği hükümleri doğrultusunda, Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım
Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında bulunan atık işleme tesislerinde sabit araç
kantarı yerine tesis kapasitesine uygun kantar bulundurulması yeterli görülmektedir. Ayrıca, “Tesislerin
organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları gibi giriş çıkışları kontrol altına
alınmış alanlarda kurulu olmaları halinde (a) bendinde belirtilen etrafının yapı malzemesi ile kalıcı olarak
çevrili olması şartı, girişlerinde radyasyon kontrol sistemi ile yeterlik sahibi personel bulunması
durumunda (f) bendinde belirtilen radyasyon ölçüm cihazı bulundurma şartı ve girişlerinde kantar olması
durumunda ise (ı) bendinde belirtilen kantar bulundurma şartı aranmaz” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; tesisin faaliyet gösterdiği organize sanayi bölgesi (OSB) veya sanayi sitesi bünyesinde tesis
edilmiş kantar bulunması halinde, bu kantarı kullanan tesislerden ayrıca kantar bulundurma şartı
aranmamaktadır. Kooperatif siteleri de buna dahildir. Ancak tesisin bulunduğu OSB veya sanayi sitesinin
kendi bünyesinde kantar bulunmaması halinde yakınında bulunan OSB veya sanayi sitesinin kantarının
kullanılmasına ilişkin talepler uygun bulunmamaktadır. Diğer taraftan OSB’de bulunan tesislere hizmet
vermek amacıyla OSB bünyesinde tesis edilmiş kantar bulunması halinde, bu kantarı kullanan tesislerden
ayrıca kantar bulundurma şartı aranmamaktadır.

Kantardan bağımsız olarak tesise gelen ve çıkan atık/ürünlerin takibi için tesis giriş çıkışlarında
uzaktan erişim imkanı olan kamera kayıt sistemi bulundurulması istenmektedir. Kantarlardan
uzaktan erişim imkanı ve kamera kayıt sistemi istenmemektedir.

5. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı ile ilgili olarak;
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinde il müdürlüğü uygunluk yazısı, İl Müdürlüğünce
gerçekleştirilen yerinde inceleme neticesinde, işletmelerin tabi oldukları mevzuatta yer alan fiziksel
şartların sağlandığının ve 12/7/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sıfır Atık
Yönetmeliğindeki listeler dikkate alınarak, Sıfır Atık Temel Seviye Belgesinin veya muafiyetinin
bulunduğunun tespit edilmesi durumunda, başvuru tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde
e-izin sistemi üzerinden düzenlenen ve bir yıl geçerliliği bulunan belge olarak tanımlanmıştır.

Bahsi geçen tanımda belirtilen muafiyet durumu tesislerin Sıfır Atık Yönetmeliği Ek-1 listesi
dışında olduğunu göstermekte olup, güncellenen uygunluk yazısı formatında muafiyet
değerlendirmesi yer almaktadır. Yeni kurulan tesislerde geçici faaliyet belgesi aşamasında sıfır atık
belgesi aranmaz. Sıfır atık temel seviye belgesi olmayan tesislerde, İl Müdürlüğünce uygunluk
yazısı için gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında bahsi geçen belgeye haiz şartların sağlanmış
olması yeterlidir.

6. Toplama Ayırma Tesisleri ile ilgili olarak;
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik kapsamında ambalaj atığı işleme
tesislerinin sağlaması gereken kriterler yer almamaktadır. Dolayısıyla 26.06.2021 tarihinden sonra
yapılan başvurularda ambalaj atığı toplama ayırma ve ambalaj atığı geri kazanım tesislerinin çevre
izin lisans işlemleri 09.10.2021 tarihli ve 31623 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
hükümleri kapsamında (Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 8.1.1) gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. İl Müdürlüklerimiz tarafından 26.06.2021 tarihinden sonra ambalaj atığı toplama
ayırma ve/veya geri kazanım konulu geçici faaliyet belgelerinin verilmiş olduğu tespit edilmiş olup
bu kapsamda verilen geçici faaliyet belgelerinin ivedilikle iptal edilmesi ve “Atık Ön İşlem ve Geri
Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
(Değişik:RG-16.10.2021/31630) kapsamında başvuru yapılması gerekmektedir.

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre EK-1’de
yer alan karışık ambalaj atıklarını ve/veya Sıfır Atık Yönetmeliğinin EK-5’ine göre birlikte
biriktirilen kağıt, karton, cam, plastik ve metal atıkları kabul edecek toplama ayırma tesisleri m ve 2
kapasiteye bağlı olarak üç farklı tipte kurulabilmektedirler. Bu kapsamda e-izin sisteminde toplama
ayırma tesislerinin geçici faaliyet belgesi başvurularında 15 01 06 karışık ambalaj kodunu seçen
tesisler için tip seçim sekmesi açılmaktadır.
Tip olarak adlandırılan toplama ayırma tesisleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri ve benzeri yönetim alanları içerisinde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın Yönetmelikte belirtilen asgari m ve kapasite şartlarını sağlamak 2
zorunda olup ayrıca platformlu ayırma bandı bulundurması gerekmektedir. Bahsi geçen 15 01 06
kodlu atıkları almayan tesisler ise tip seçimi olmaksızın toplama ayırma tesisi lisans belgesi
alacaklardır.
Tip olarak adlandırılan toplama ayırma tesisleri, Yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan tüm atık
kodlarını Lisans başvurularında ilave m şartı aranmaksızın talep edebileceklerdir.

7. Ön işlem faaliyeti gerçekleştirecek olan işletmeler ile ilgili olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1 listesinde
yer alan atıklar için ön işlem faaliyeti gerçekleştirecek işletmeler toplama ayırma lisansı, aynı
yönetmeliğin Ek-2 listesinde yer alan atıkların ön işlem faaliyetini gerçekleştirecek olan
işletmelerin ise Hurda Metal/ÖTA işleme lisansı alması gerekmektedir. Ek-1 ve Ek-2 listelerinde
bulunmayan diğer tehlikesiz atıkların ön işlem faaliyetini gerçekleştirecek olan işletmelerin ise
tehlikesiz atık ön işlem lisansı kapsamında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

8. Kapasite raporu ile ilgili olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin 8.
Maddesinin 3 üncü bendi gereği atık işleme tesislerinin atık kabul birimlerinde anlık olarak
bulundurulabilecek atık miktarının kapasite raporunda yer alan yıllık atık tüketim miktarını
geçmemesi gerektiği belirtilmiştir.
Ayrıca kapasite raporu düzenlenemeyen durumlarda kapasite raporu yerine geçen yetkili makamlardan alınmış diğer belgelerde (ekspertiz raporu vb.) belirtilen yıllık atık tüketim miktarı esas alınmalıdır. Kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge sunan tesisler ise yıllık atık tüketim miktarlarını gösteren kurumsal
akademik raporu çevre lisansı başvurusunda Bakanlığa sunmalıdırlar.
Kurumsal akademik rapor, üniversitelerin kimya mühendisliği/metalurji ve malzeme mühendisliği/makine mühendisliği/çevre mühendisliği bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanır ve üniversite rektörü veya fakülte
dekanlığı tarafından imzalanır.
Üniversiteler tarafından hazırlanacak olan akademik raporun herhangi bir yerden onaylatılmasına gerek bulunmamaktadır. E-izin sisteminde yer alan Ek-3A Geçici Faaliyet Belgesi Başvuru Formunda kapasite bilgilerinin (üretim ve tüketim) girilmesi zorunlu olup Lisans başvurularında kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

9. Atık kodu ekleme talepleri ile ilgili olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin yayımlandığı
09.10.2021 tarihinden önce tehlikesiz atık geri kazanım konusunda lisans almış tesisler, lisans
aldıkları tarihte geçerli olan mevzuat kapsamında yer alan atık kodları dışındaki atık kodları için
kod ekleme talebinde bulunamazlar. Bununla birlikte mevcut izinli tehlikesiz atık toplama ayırma
tesisleri, izin belgelerinde yer almayan atık kodlarına ilişkin yeni atık kodu ekleme talepleri için
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında çevre izin ve lisans başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

10. Tesislerde radyasyon kontrolü ile ilgili olarak;
Metal atık kabul edilecek tesislerde, radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon kontrolü
yapılabilmesi için Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumundan (TENMAK) teknik
uygunluğa ilişkin alınacak onay yazısı veya kalibrasyon belgesi yeterli olacaktır.

11. Tesislerde, atık işleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanların üzerinin kapalı olması ile ilgili
olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamındaki
tesislerde, tamamen kapalı alanlar haricindeki alanların etrafı, tesis güvenliğini sağlayacak ve
personel harici kişilerin izinsiz girmesini önleyecek şekilde çevrilmeli, ayrıca atıkların
bekletileceği alanlar meteorolojik olayların etkilerine karşı üzeri (metal atıkların bekletildiği yerler hariç) ve en az üç tarafı yapı malzemesi ile kalıcı olacak şekilde kapatılmalıdır.
Tesiste atık işleme faaliyetinin gerçekleştirildiği ve işlemeye yönelik gerekli ekipman/teçhizatın bulunduğu alanlar
özelinde doğrudan bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak, tesisin diğer alanlarında olduğu gibi
atık işleme faaliyetinin gerçekleştirildiği alanların fiziksel özellikleri de çevre ve insan sağlığına
yönelik tesisten kaynaklanacak herhangi bir olumsuzluk oluşturmayacak şekilde olmalı ve bu
konuda gerekli önlemler alınmalıdır.

12. Mevcut izin belgeli tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri ile ilgili olarak;
Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlüğe
girdiği tarihten önce İl Müdürlüğünden izin belgesi alarak faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan
tehlikesiz atık toplama ayırma tesisleri, mevcut izin sürelerinin sonuna kadar faaliyetlerine devam
edebilirler. Ancak, bu tesisler 1/1/2022 tarihinden itibaren izin belgeleri kapsamındaki atıklardan
sadece Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan atık kodlarındaki atıkları tesislerine kabul edebilirler.
Tesislerinde EK-1’de yer alan atık kodlarından farklı kodda atıkların bulunması halinde, mevcut
izin belgesinin süresini aşmamak koşuluyla Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç
bir yıl içerisinde (9/10/2022 tarihine kadar) söz konusu atıkların tamamını çevre lisanslı atık işleme
tesislerine göndermek zorundadırlar.
Mülga Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği kapsamında İl Müdürlükleri tarafından
belgelendirilen tehlikesiz atık toplama ayırma tesislerinin devir işlemlerinin yapılarak yeni belge
düzenlenmesi uygun bulunmamaktadır.

Bu doğrultuda Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
kapsamında yer alan atık işlem tesislerinin lisanslandırılmasında yukarıda belirtilen ve Çevresel Etki
Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü web sitesi “İzin ve Lisans İşlemleri” sekmesi altında
“E-İzin Başvuruları” bölümüne yeni eklenen “Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesisleri Lisans Uygulama
Rehberi” nde yer alan açıklama ve iş akışlarına uygun işlem tesis edilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Metaz Grup olarak, gelecek kuşaklara Yaşanabilir Bir Dünya bırakmak adına Müşterilerimizin proseslerini
iyileştirmelerine katkı sağlamaktayız.

İletişim Bilgileri
Atatürk Mh. Manolya Sitesi No:9 Ataşehir/İSTANBUL
Ümit Mah. 2531. Sk. No:8-2 Ümitköy/Çankaya/ANKARA
+90 533 817 36 60
Bizi Takip Edin!
Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederek son duyurularımızdan haberdar olabilirsiniz.
Bülten Aboneliği
Son haberler hakkında bilgi almak için eposta adresiniz ile kaydolun!

Yardıma mı ihtiyacınız var? 
Metaz Grup
Merhaba! Whatsapp üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz!
Genellikle birkaç dakika içinde cevap veririz